Statut

Statut Fundacji Słowianie 2.0

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja „Słowianie 2.0”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Klamkę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Matuszewską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49/2, w dniu 02 września 2015 r.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. administracji i cyfryzacji.

§ 5.

1. Fundacja może używać skrótu „FS20”, wyróżniającego znaku graficznego, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7.

1. Fundacja opiera swą działalność na pracy Fundatora i wolontariuszy.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
3. Wolontariusze działają w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność w zakresie wspierania, tworzenia i rozwoju technologii informacyjnych oraz technologii internetowych, zwłaszcza aplikacji i serwisów internetowych ułatwiających komunikację i szeroko pojętą współpracę między obywatelami krajów słowiańskich.

§ 9.

1. Cele określone w § 8 Fundacja realizuje poprzez:

1. Tworzenie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, aplikacji i serwisów internetowych mieszczących się w zakresie § 8.
2. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych.
3. Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych.
4. Tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież.
5. Prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych.
6. Prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla urzędników i pracowników samorządowych.
7. Wspieranie organizacyjne i finansowanie programów badawczych, konferencji i publikacji naukowych, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii informacyjnych oraz internetowych.
8. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom i placówkom oświatowym.
9. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie technologii informacyjnych i internetowych.
10. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie inicjatyw związanych z krzewieniem kultury słowiańskiej.
11. Wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji określonych w § 8,
12. Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego.

2. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek, lokat bankowych,
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

§ 12.

1. Władzę sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, którego kadencja trwa 3 lata.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd składa się z minimum 2 osób, w tym Prezesa oraz Zastępcy Prezesa.
4. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator. On też powołuje członków pierwszego Zarządu oraz wybiera pierwszego Zastępcę.
5. Zarząd, którego kadencja się kończy, ma obowiązek wybrać nowego Prezesa Zarządu na następną kadencję.
6. Pozostałych członków Zarządu powołuje Prezes Zarządu.
7. Spośród powołanych członków Zarządu Prezes wybiera swojego Zastępcę.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub jego Zastępcy,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierć członka Zarządu.
9. W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu, Prezes Zarządu ma prawo uzupełnić jego skład, a jeśli ustanie członkostwa dotyczy Zastępcy Prezesa, to Prezes ma obowiązek wybrać nowego Zastępcę.
10. W przypadku ustania członkostwa Prezesa Zarządu, jego miejsce do końca kadencji zajmuje dotychczasowy Zastępca. Ma on wówczas prawo uzupełnić skład Zarządu i musi wybrać nowego Zastępcę. Jeśli jednocześnie z ustaniem członkostwa Prezesa Zarządu nastąpiło ustanie członkostwo Zastępcy Prezesa, to nowego Prezesa Zarządu wybierają pozostali członkowie Zarządu, a jeśli nie jest to możliwe, to decyduje Fundator.
11. Prezes Zarządu, a tym samym cały Zarząd, może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji. Fundator wskazuje wówczas nowego Prezesa Zarządu. Fundator może wskazać na to miejsce samego siebie.
12. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci.
13. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.

§ 13.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wytyczanie kierunków działalności Fundacji,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
i. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 14.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenie Zarządu może odbywać się z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych w formie telekonferencji.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Zastępca Prezesa, przesyłając członkom Zarządu informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, w tym Prezesa lub jego Zastępcy. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Prezesa.

Sposób reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie,
b) dwaj inni Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dot. zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw
przekraczających kwotę 50 000 PLN (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes Zarządu.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50 000 PLN (pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu Fundacji

§ 16.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, w tym Prezesa i jego Zastępcy. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zmiana w statucie Fundacji nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku zmieniłyby się ustalone w tym statucie prawa Fundatora i jego pełnoletnich dzieci.
3. Zmiany w statucie Fundacji dotyczące celów Fundacji mogą zostać wprowadzone jedynie za pisemną zgodą Fundatora.

ROZDZIAŁ VI
Połączenie z inną fundacją

§ 17.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji lub ustalone w tym statucie prawa Fundatora i jego pełnoletnich dzieci.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, w tym Prezesa i jego Zastępcy. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII
Likwidacja fundacji

§ 18.

1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach lub w sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o fundacjach, decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. administracji i cyfryzacji.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 19.

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.